top of page

Algemene voorwaarden

 

 

1. Identiteit van de verkoper
 

Atelier Stevens, eenmanszaak (“verkoper”)
Maatschappelijke zetel: Goetsbloetsstraat 28, 3500 Hasselt, België
Contactgegevens: info@atelierstevens.be
BTW-nummer: BE0693.828.2312. De overeenkomst
 

Door bij ons te bestellen gaat u (de “koper”) akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door Atelier Stevens en kunnen ten alle tijden geraadpleegd worden op onze website www.atelierstevens.be of eenvoudig opgevraagd worden per e-mail op info@atelierstevens.be.

3. Toepassing

 

  • Offertes: Al onze offertes zijn vrijblijvend. Koper en verkoper zijn slechts gebonden door een bestelling nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werd door beide partijen.

  • Bestelling: Elke bestelling van producten of diensten geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
     

4. Aanbod en prijs
 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Extra vragen kunnen steeds gesteld worden per mail aan info@atelierstevens.be. De afbeeldingen op de website van Atelier Stevens geven zo goed mogelijk de aangeboden producten weer. De afbeeldingen zijn echter steeds indicatief en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid en dit zowel in kleur, als afmetingen als textuur van het materiaal. Atelier Stevens is niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen en deze ontbinden de overeenkomst niet.

Het aanbod vermeldt ook duidelijk de prijs van het product en het verpakkingsaantal waarop de prijs van toepassing is. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief 21% BTW. De prijs is steeds exclusief verzendkosten.

5. Verzendkosten

 

De verzendkosten zijn afhankelijk van omvang en gewicht van de gecombineerde bestelde producten en worden daarom altijd apart en individueel berekend. Indicatieve basistarieven voor België en Nederland worden duidelijk vermeld op de site. Atelier Stevens verzendt ook naar andere landen, maar verzendkosten en leveringstermijnen worden dan op maat berekend. Neem contact op met info@atelierstevens.be voor een prijsofferte.


6. Levering
 

De levering van producten gebeurt in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn echter indicatief en niet bindend. Atelier Stevens is niet aansprakelijk voor vertragingen van de bezorgdienst.

Vertraging in levering van minder dan 30 dagen kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in het geval van opzettelijke vertraging.

Is de bestelling niet geleverd binnen de 30 kalenderdagen na orderbevestiging, dan heeft de koper het recht de bestelling te annuleren.

De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van (een deel van) de goederen worden de reeds betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien niet alle producten voorradig zijn, nemen wij contact op met de koper voor afspraken omtrent gedeeltelijke levering en bijhorende verzendkosten.

Atelier Stevens kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal van de verzonden goederen, en de daardoor geleden schade. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging tijdens de verzending.

Foutief doorgegeven leveringsadressen en foutieve keuze van de verzendoptie tijdens het afronden van de bestelling zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten of vertraging van de levering. Indien er onduidelijkheid bestaat over de manier van verzenden neemt de verkoper contact op met de koper.

Indien de levering niet-conform is met de bestelde goederen, neemt de koper contact op met Atelier Stevens voor een snelle en gepaste oplossing. De foutief geleverde goederen kunnen uiteraard geretourneerd worden op laste van Atelier Stevens.


7. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, eventuele nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

8. Betalingstermijn

 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling of orderbevestiging door Atelier Stevens.
Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 5 dagen voorbehouden. Indien de betaling niet tijdig gebeurt, behoudt Atelier Stevens zich het recht voor de bestelling te annuleren, zonder vergoeding voor de koper.

 

9. Waarborg
 

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Atelier Stevens staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De verkoper is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
 

10. Klachten
 

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen:

(a)   in geval van klacht wegens niet-conforme (foutieve) levering, 3 werkdagen na levering
(b)   in geval van verborgen gebreken, 5 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

In geval uw klacht ontvankelijk wordt bevonden, zal het betwiste product gerepareerd, vervangen of terugbetaald worden ten laste van Atelier Stevens.


11. Herroepingsrecht
 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 21 december 2013 (Wetboek van Economisch Recht), heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Atelier Stevens, Goetsbloetsstraat 28, 3500 Hasselt, België. De bewijslast van terugzending ligt bij de koper. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen of verzaking, terugbetalen.

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen voor overeenkomsten

  • Betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn;

  • Betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;


12. Privacy

Atelier Stevens gaat vertrouwelijk om met de privé-gegevens van zijn klanten. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, staat de koper Atelier Stevens uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwbrieven, reclame- en/of marketing.

De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derde partijen. De koper heeft ten alle tijden recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens. 


U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiervoor zendt u een eenvoudig verzoek naar info@atelierstevens.be

13. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Indien Atelier Stevens het op gelijk welk moment nalaat één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of uit te oefenen, tast dit niet de geldigheid aan van deze rechten.
 

14. Wijziging voorwaarden
 

Atelier Stevens kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
 

15. Bewijs
 

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, backups).
 

16. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
 

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.


 

bottom of page